Polityka prywatności

Spis treści 1. Polityka Prywatności
 2. Rodzaje informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez ITI Neovision S.A.
 3. Wykorzystanie informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez ITI Neovision S.A.
 4. Gromadzenie i przetawarzanie danych Abonentów ITI Neovision S.A.
 5. Bezpieczeństwo
 6. Zmiana danych osobowych
1. Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Abonentów ITI Neovision S.A. oraz jej spółek zależnych. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron n internetowych, serwisów internetowych i aplikacji Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być Abonentami ITI Neovision S.A. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki ITI Neovision S.A. przetwarza dane osobowe Abonentów podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób ITI Neovision S.A. wykorzystuje udostępnione przez Abonentów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Abonenta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.ncplus.pl
 4. Zasady używania przez ITI Neovision S.A. plików cookies i podobnych technologii zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej pod adresem ncplus.pl/cookies

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma ITI Neovision

 1. Co do zasady, ITI Neovision S.A. zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas  zawierania Umowy poprzez sklep internetowy platformy nc+, konieczne jest, oprócz zaakceptowania Regulaminu korzystania ze sklepu internetowego platformy nc+, wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.
 2. ITI Neovision S.A. gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy al. gen. W. Sikorskiego 9.

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. ITI Neovision S.A. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.ncplus.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane użytkowników sklepu internetowego platformy nc+ wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego Sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.
 5. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od ITI Neovision S.A., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. ITI Neovision S.A. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Abonentów ITI Neovision S.A.1 ITI Neovision S.A. po uzyskaniu zgody Abonenta będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi Abonent posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

2. Ze względu na charakter świadczonych usług ITI Neovision S.A. będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:

nr kategorii Nazwa kategorii
1 informacje marketingowe
2 informacje o płatnościach
3 korzystanie z serwisów internetowych
4 korzystanie z VOD
5 oglądalność kanałów tematycznych
6 parametry dekodera
7 parametry kontroli rodzicielskiej
8 parametry Multi-room
9 parametry nagrywania
10 parametry odbiornika
11 parametry oferty programowej
12 parametry połączenia internetowego
13 parametry połączenia SAT
14 parametry programu
15 parametry rekomendacji
16 parametry teletextu i EPG
17 tryb pracy dekodera

3. Dane wskazane w powyższej tabeli będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego Sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb Abonentów. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

4. Dane z urządzeń będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet.

5. ITI Neovision S.A. nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Abonenta.

5. Bezpieczeństwo

 1. ITI Neovision S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. ITI Neovision S.A. nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ITI Neovision S.A. o takiej sytuacji.
 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronie internetowej ITI Neovision S.A. są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ITI Neovision S.A. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, ITI Neovision S.A. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: http://ncplus.pl/kontakt/napisz-do-nas
 2. W przypadku sklepu internetowego platformy nc+, po złożeniu przez użytkownika zamówienia, sklep wysyła automatycznie na podany przez użytkownika adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji KRD czy błędów w podanych danych osobowych następuje telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzyskania informacji lub zmiany zamówienia.
 3. ITI Neovision S.A. może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.

Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych >>>

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela 8:00 – 22:00
Święta nieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>