Czy mogę zlecić innej osobie dokonywanie zmian na kontrakcie?

Jeśli chcesz, aby w Twoim imieniu decyzje związane z Umową podejmowała również inna osoba, wystarczy, że prześlesz do nas pełnomocnictwo.

Prawidłowe upoważnienie powinno być wystawione na pełnoletnią osobę fizyczną, która nie jest ubezwłasnowolniona oraz powinno zawierać:

- imię, nazwisko Abonenta
- numer PESEL lub numer i serię dokumentu, którym posługuje się Abonent
- oświadczenie Abonenta o udzielonym pełnomocnictwie oraz jego odręczny podpis
- pieczątkę firmową (w przypadku upoważnienia wystawionego przez firmę)

- imię, nazwisko pełnomocnika
- numer PESEL lub numer i serię dokumentu, którym posługuje się pełnomocnik

-datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku Abonenta posiadającego kilka Umów, należy wskazać w upoważnieniu, do których z nich pełnomocnictwo powinno być stosowane.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>