Czy w związku z połączeniem spółek mogę wcześniej rozwiązać umowę?

NIE. Połączenie spółek nie powoduje żadnych zmian w Umowie, ma charakter czysto formalny. Nie ma więc podstaw do wcześniejszego rozwiązania, tj. przed końcem okresu na jaki umowa została zawarta.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>