Czy mogę zlecić innej osobie dokonywanie zmian w mojej umowie?

Jeśli chcesz, aby w Twoim imieniu, decyzje związane z umową podejmowała również inna osoba, wystarczy, że prześlesz do nas pełnomocnictwo.

Prawidłowe upoważnienie powinno być wystawione na pełnoletnią osobę fizyczną, która nie jest ubezwłasnowolniona.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko Abonenta
  • numer PESEL lub numer i serię dokumentu tożsamości, którym posługuje się Abonent
  • oświadczenie Abonenta o udzielonym pełnomocnictwie z odręcznym podpisem
  • pieczątkę firmową (w przypadku upoważnienia wystawionego przez firmę)

Jeśli posiadasz kilka umów, wskaż w upoważnieniu, do której z nich chcesz zastosować pełnomocnictwo.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>