Polityka prywatności

Spis treści  1. Polityka Prywatności
  2. Jakie rodzaje informacji o użytkownikach witryn gromadzi ITI Neovision
  3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn
  4. Gromadzenie i przetawarzanie danych Abonentów ITI Neovision S.A.
  5. Bezpieczeństwo
  6. Zmiana danych osobowych
1. Polityka PrywatnościOperatorem niniejszej witryny internetowej jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Sikorskiego 9. Polityka prywatności obejmuje witrynę www.ncplus.pl wraz z podstronami oraz inne witryny należące do ITI Neovision S.A. Witryna stanowi serwis informacyjny platformy nc+ w tym jej ofertę, program telewizyjny, wypożyczalnie VOD, sklep nc+ umożliwiający dokonanie zakupu usług platformy nc+ za pośrednictwem witryny internetowej, jak i ogólnodostępne dla abonentów https://forum.ncplus.pl/forum/. Witryna udostępnia niezbędne informacje do kontaktu z Telefonicznym Centrum Abonenta. Regulamin działania i obsługi sklepu internetowego znajduje się na jego stronie Sklepu nc+.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów ITI Neovision S.A. oraz jej spółek zależnych. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze witryny internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami ITI Neovision S.A. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Niniejsza polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób ITI Neovision przetwarza dane osobowe Abonentów, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób ITI Neovision S.A. wykorzystuje udostępnione przez Abonentów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma ITI Neovision2.1. 2.1. ITI Neovision S.A. zapewnia użytkownikom witryny możliwość korzystania ze swoich serwisów co do zasady w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego dane niezbędne dla prawidłowego wykonania danej usługi. Np. dla zawarcia umowy on-line poprzez sklep nc+ konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, niezbędne jest podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy drogą elektroniczną i zaakceptowanie regulaminu sklepu nc+.

2.2. ITI Neovision S.A. gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszymi usługami, w tym: logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. oraz dane na temat statystyki oglądalności strony, ruchu do i z poszczególnych witryn.

2.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Sikorskiego 9, 02-699 Warszawa.

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn3.1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 2.2. jest zanonimizowane i służy pomiarowi i ulepszaniu witryny i usług w niej oferowanych. ITI Neovision S.A. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

3.2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron witryny wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie danej usługi i za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.

3.3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem witryny www.ncplus.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin danej usługi.

3.4. Dane użytkowników sklepu nc+ ITI Neovision S.A. wykorzystuje się w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

3.5. Dane udostępnione przez użytkowników witryny, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych elektroniczną od ITI Neovision S.A., mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych ITI Neovision S.A. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Abonentów ITI Neovision S.A.4.1 ITI Neovision S.A. po uzyskaniu zgody Abonenta będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi Abonent posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

4.2. Ze względu na charakter świadczonych usług ITI Neovision S.A. będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:

nr kategorii Nazwa kategorii
1 informacje marketingowe
2 informacje o płatnościach
3 korzystanie z serwisów internetowych
4 korzystanie z VOD
5 oglądalność kanałów tematycznych
6 parametry dekodera
7 parametry kontroli rodzicielskiej
8 parametry Multi-room
9 parametry nagrywania
10 parametry odbiornika
11 parametry oferty programowej
12 parametry połączenia internetowego
13 parametry połączenia SAT
14 parametry programu
15 parametry rekomendacji
16 parametry teletextu i EPG
17 tryb pracy dekodera

4.3. Dane będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego Sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb Abonentów. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

4.4. Dane z urządzeń będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet.

4.5. ITI Neovision S.A. nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Abonenta.

5. BezpieczeństwoITI Neovision S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ITI Neovision S.A. nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające sprzecznie z prawem (w szczególności włamywaczy komputerowych). Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ITI Neovision S.A. o takiej sytuacji.

Fora dyskusyjne dostępne w witrynie internetowej ITI Neovision S.A. są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. ITI Neovision S.A. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowychUżytkownikom udostępniającym dane osobowe, ITI Neovision S.A. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź przez formularz kontaktowy na stronie http://ncplus.pl/kontakt/napisz-do-nas

W przypadku sklepu nc+, po złożeniu przez użytkownika formularza zamówienia, sklep wysyła automatycznie na podany adres e-mail, maila potwierdzającego przyjęcie złożonego zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji KRD czy błędów w podanych danych osobowych następuje telefoniczny kontakt z klientem w celu informacyjnym lub zmiany zamówienia.

Należy pamiętać, że firma ITI Neovision może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>