Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki ITI Neovision

Zarządy spółek ITI NEOVISION S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Generała Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469644 („Spółka Przejmująca”) oraz Canal+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Generała Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000427395 („Spółka Przejmowana”) niniejszym informują o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Działając na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, który został sporządzony dnia 27 lutego 2014 r.

Połączenie nie spowoduje jakichkolwiek zmian dla naszych klientów.

Pobierz cały tekst zawiadomienia (PDF, 5MB)


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>