Komunikat dla Abonentów ITI Neovision S.A. dotyczący wykonania decyzji nr DOIK 3/2017 wydanej przez Prezesa UOKiK

2017-10-18

ITI Neovision S.A. (dalej: Spółka) w wykonaniu decyzji nr DOIK 3/2017 wydanej przez Prezesa UOKiK (dalej: Decyzja), w punktach 1-4 poniżej wskazuje grupy Konsumentów uprawnione do skorzystania z podanych benefitów, wskutek stosowania przez Spółkę niżej wymienionych praktyk.

 1. Praktyka polegająca na przyjmowaniu przez Spółkę, że rozpoczęcie świadczenia usług telewizji satelitarnej przed upływem okresu na odstąpienie od umowy o świadczenie ww. usług zawartej na odległość bądź od dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość zmiany warunków tej umowy, nastąpiło za zgodą Konsumenta udzieloną w trakcie telefonicznej rozmowy sprzedażowej, podczas gdy Konsument w ogóle nie wyraził w toku tej rozmowy takiej zgody albo nie wyraził jej w sposób wyraźny.

 2. Konsumentom, którzy zostali dotknięci skutkami powyższej praktyki w okresie od 22 grudnia 2014 r. do dnia zaniechania przez Spółkę jej stosowania, i których reklamacje nie zostały uwzględnione przez Spółkę, i jednocześnie:

  a) będącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci:

  • możliwości korzystania z usług, z których dotychczas korzystali, bez ponoszenia opłat przez okres 6 miesięcy
  • i
  • możliwości dokonania zmiany warunków dotychczasowej umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej poprzez zawarcie umowy na warunkach promocyjnych w ramach ofert Comfort+ z HBO 15m albo Extra+ z HBO 59,90 zł/69,90 zł 18m,

  b) niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki na skutek rozwiązania umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej przed upływem okresu, na który została zawarta, spowodowanego brakiem możliwości odstąpienia od umowy – przysługuje korzyść w postaci:

  • zwrotu kosztów poniesionych w związku z nałożeniem na nich obowiązku zwrotu ulgi z tytułu rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu
  • i
  • wypłaty łącznej kwoty, jaką Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki od momentu zawarcia umowy ze Spółką, od której zamierzali odstąpić, do momentu jej rozwiązania (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu
  • i
  • możliwości zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej na warunkach promocyjnych w ramach ofert Comfort+ z HBO 15m albo Extra+ z HBO 59,90 zł/69,90 zł 18m,

  c) niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki ze względu na upływ okresu, na który została zawarta umowa o świadczenie usług telewizji satelitarnej, w związku z faktycznym brakiem możliwości odstąpienia od umowy – przysługuje korzyść w postaci wypłaty łącznej kwoty, jaką Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ze Spółką (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu.

  Spółka poinformuje uprawnionych do odbioru korzyści Konsumentów o możliwości oraz terminie skorzystania z benefitów, wynoszącym co najmniej miesiąc od dnia otrzymania listu Spółki:

  • drogą listowną w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., oraz
  • poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 3. Praktyka polegająca na nieinformowaniu Konsumentów w trakcie telefonicznej rozmowy sprzedażowej o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej zawartej na odległość bądź od dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość zmiany warunków tej umowy.

 4. Konsumentom, którzy zostali dotknięci skutkami powyższej praktyki, w okresie od marca 2013 r. do lipca 2014 r., i których reklamacje nie zostały uwzględnione przez Spółkę, i jednocześnie:

  a) będącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci możliwości korzystania z usług, z których dotychczas korzystali, bez ponoszenia opłat przez okres 3 miesięcy,

  b) niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci wypłaty łącznej kwoty, jaką Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ze Spółką (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu.

  Spółka poinformuje uprawnionych do odbioru korzyści Konsumentów o możliwości oraz terminie skorzystania z benefitów, wynoszącym co najmniej miesiąc od dnia otrzymania listu Spółki:

  • drogą listowną  w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., oraz
  • poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 5. Praktyka polegająca na wprowadzaniu Konsumentów w błąd co do prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej zawartej na odległość, poprzez niezgodne z prawdą informowanie Konsumentów, że takie prawo im nie przysługuje z uwagi na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 6. Konsumentom, którzy zostali dotknięci skutkami powyższej praktyki, w okresie od 22 grudnia 2014 r. do dnia zaniechania przez Spółkę jej stosowania, i których reklamacje nie zostały uwzględnione przez Spółkę, i jednocześnie: 

  a) będącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci:

  • możliwości korzystania z usług, z których dotychczas korzystali, bez ponoszenia opłat przez okres 6 miesięcy
  • i
  • możliwości dokonania zmiany warunków dotychczasowej umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej poprzez zawarcie umowy na warunkach promocyjnych w ramach ofert Comfort+ z HBO 15m albo Extra+ z HBO 59,90 zł/69,90 zł 18m,

  b) niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki na skutek rozwiązania umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej przed upływem okresu, na który została zawarta, spowodowanego brakiem możliwości odstąpienia od umowy – przysługuje korzyść w postaci:

  • zwrotu kosztów poniesionych w związku z nałożeniem na nich obowiązku zwrotu ulgi z tytułu rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu
  • i
  • wypłaty łącznej kwoty jaką Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki od momentu zawarcia umowy ze Spółką, od której zamierzali odstąpić, do momentu jej rozwiązania (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta) albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu
  • i
  • możliwości zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej na warunkach promocyjnych w ramach ofert Comfort+ z HBO 15m albo Extra+ z HBO 59,90 zł/69,90 zł 18m,

  c) niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki ze względu na upływ okresu, na który została zawarta umowa o świadczenie usług telewizji satelitarnej, w związku z faktycznym brakiem możliwości odstąpienia od umowy – przysługuje korzyść w postaci wypłaty łącznej kwoty jaką Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ze Spółką (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu.

  Spółka poinformuje uprawnionych do odbioru korzyści Konsumentów o możliwości oraz terminie skorzystania z benefitów, wynoszącym co najmniej miesiąc od dnia otrzymania listu Spółki:

  • drogą listowną w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., oraz
  • poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 7. Praktyka polegająca na niepotwierdzaniu bądź nieterminowym potwierdzaniu Konsumentom faktu zawarcia umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej na odległość bądź dokonania za pomocą środków porozumiewania się na odległość zmiany warunków tej umowy.

1) Konsumentom, którzy zostali dotknięci skutkami powyższej praktyki, w okresie od marca 2013 r. do lipca 2014 r., i którzy nie byli narażeni na dodatkowe niedogodności (tj. nie złożyli reklamacji), i jednocześnie:

a) będącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki -  przysługuje korzyść w postaci:

 • dostępu, w ramach usługi nc+go TV lub nc+GO, do Kolekcji nc+go TV Seriale+ na okres 2 miesięcy bez ponoszenia opłat,
 • albo
 • dostępu do Opcji dodatkowej HBO na okres 2 miesięcy bez ponoszenia opłat,
 • albo
 • dostępu, w ramach usługi nc+go TV lub nc+GO, do Kolekcji nc+go TV Kino Świat na okres 6 miesięcy bez ponoszenia opłat,
 • albo
 • vouchera na 2 filmy VOD udostępniane przez Spółkę – dostępne na sprzęcie wyposażonym w dysk twardy lub za pośrednictwem sieci internet: w nc+go TV lub w nc+GO.

Spółka poinformuje uprawnionych do odbioru korzyści Konsumentów:

 • o przyznaniu im korzyści wskazanych w niniejszym punkcie oraz o formie skorzystania z korzyści (w zależności od usług, z których korzystają oraz użytkowanego sprzętu) po ich aktywacji za pomocą dwóch środków komunikacji zapewniających docieralność (komunikat na dekoder/e-mail/list), w terminie do dnia 22 lutego 2018 r., oraz
 • poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

b)  niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci możliwości zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej na warunkach promocyjnych w ramach ofert Start+24m KURIER (07/17) albo COMFORT+24M KURIER (07/17).

Spółka poinformuje Konsumentów o możliwości skorzystania z korzyści poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2)  Konsumentom, którzy zostali dotknięci skutkami powyższej praktyki, w okresie od marca 2013 r. do lipca 2014 r., i którzy byli narażeni na dodatkowe niedogodności (tj. złożyli reklamację), oraz których reklamacje nie zostały uwzględnione przez Spółkę, i jednocześnie:

a)  będącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci możliwości korzystania z usług, z których dotychczas korzystali bez ponoszenia opłat przez okres 3 miesięcy,

b)   niebędącym w dniu uprawomocnienia się Decyzji Abonentami Spółki – przysługuje korzyść w postaci wypłaty łącznych kosztów, jakie Konsumenci ponosili z tytułu korzystania z usług Spółki, w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ze Spółką (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta), albo korekty zadłużenia powstałego z tego tytułu.

Spółka poinformuje uprawnionych do odbioru korzyści Konsumentów o możliwości oraz terminie skorzystania z benefitów, wynoszącym co najmniej miesiąc od dnia otrzymania listu Spółki:

 • drogą listowną  w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., oraz
 • poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i utrzymywanie go przez okres 4 miesięcy oraz jednorazowe opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Spółka poinformuje poszczególne grupy Konsumentów uprawnionych do skorzystania z korzyści w sposób określony powyżej.

W przypadku pojawienia się pytań, Spółka udzieli odpowiedzi pod numerem telefonu  22 310 45 69, w godz. 7:00-22:00 (koszt połączenia wg stawek operatora).

Zainteresowała Cię nasza oferta?
zostaw swój numer – oddzwonimy w 15 minut
CZY JESTEŚ JUŻ ABONENTEM NC+?
ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.
zadzwoń do nas
22 22 00 000

Opłata wg stawek operatora

Godziny pracy naszych konsultantów:
Poniedziałek – niedziela8:00 – 22:00
Świętanieczynne
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Zostaw swój numer
Oddzwonimy w
15 minut

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>